www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na
Artykuł dodany przez: admin (2014-06-05 11:52:02)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 139394-2014 z dnia 2014-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014 r. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową klasyczną metalowo-aluminiową, z napędem 4 x 4, z zestawem wyposażenia dodatkowego, (tj. rozpylaczem...
Termin składania ofert: 2014-05-06

Bargłów Kościelny: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego
Numer ogłoszenia: 190348 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139394 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Dreństwie, Dreństwo 19, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Bargłów Kościelny poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2014 r. średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową klasyczną metalowo-aluminiową, z napędem 4 x 4, z zestawem wyposażenia dodatkowego, (tj. rozpylaczem ciśnieniowym o pojemności 10 l, zestawem do usuwania rozlewów ropopochodnych, rozsiewaczem do sorbentu, sygnalizatorem bezruchu, drabiną dwuprzęsłową aluminiową z drążkami podporowymi (10 m), aparatami nadciśnieniowymi, radiotelefonami przenośnymi, skimerem z oprzyrządowaniem, składanymi zbiornikami na ciecze o pojemności D6- 150 l, kombinezonami ochronnymi, zaporami rękawowymi (1.5 m i taśmami 30 m.) do działań ratownictwa wodno-ekologiczno-chemicznego dla OSP w Dreństwie Szczegółowe wymagania Zamawiającego dot. parametrów, opisu i wyposażenia samochodu: zawiera cz. cz. III SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy działania (LGD) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE bocar Sp. z o.o., KORWINÓW ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 599336,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 668000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 668000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 698881,52

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=476