www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odpowiedż na pytanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B
Artykuł dodany przez: admin (2014-06-03 14:57:55)

Gmina Bargłów Kościelny

ul Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny   

Bargłów Kościelny, dnia 03.06.2014 r.

 

 

Nr sprawy: WZ. 271.3.2014

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
 zamówienia publicznegoTreść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki”

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:

W załączonej SST D-08.03.01 betonowe obrzeża chodnikowe mowa jest o –ustawienie obrzeża betonowego 8x30 cm na odcinkach prostych i na łukach o promieniu do 20m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, natomiast wg przedmiaru i przekroju normalnego należy ustawić obrzeże 6x20 na podsypce piaskowej gr. 3 cm.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć obrzeże 6x20 na podsypce piaskowej gr. 3 cm zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, iż do wyceny należy przyjąć obrzeże 6x20 na podsypce piaskowej gr. 3 cm zgodnie z przedmiarem i dokumentacją.

 

 

Wójt

Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=475