www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: odpowiedż na pytanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B
Artykuł dodany przez: admin (2014-06-02 13:00:36)

Gmina Bargłów Kościelny    Bargłów Kościelny, dnia 02.06.2014 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

Nr sprawy: WZ. 271.3.2014

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
 zamówienia publicznegoTreść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

dotyczy postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej Nr 102858B Kamionka Stara-Uścianki”

 

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1:

W dokumentacji technicznej zaprojektowano warstwę ścieralną o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 5S KR1, który charakteryzuje się drobnym uziarnieniem i dużą zawartością asfaltu, jest mniej odporny na odkształcenia i deformację. Przy takiej grubości warstwy betonem asfaltowym o uziarnieniu optymalnym byłby asfaltobeton AC11S lub AC8S. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany betonu asfaltowego o uziarnieniu AC5S na AC11S lub AC8S?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza takiej możliwości.

 

 

Pytanie nr 2:

Proszę o dołączenie do SIWZ na w/w zadanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Dokument został dołączony do SIWZ.

 

 

  Wójt

 

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=474