www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych
Artykuł dodany przez: admin (2014-05-22 11:12:42)

Gmina Bargłów Kościelny                                                Bargłów Kościelny  dnia 21.05.2014 r.

     ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

Nr sprawy: WZ.271.2.2014  

 

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2014 roku

 

         Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2014 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %.

 

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO”

Mariusz Buziewicz

Popowo 9A

19-200 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,30

2.

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3.

Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki

Lipniak 13

16-402 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,67

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę ABM Progress Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       Wójt

 

                                                                                             Andrzej Kwieciński                   

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=468