www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Informacje Wyborcze
Artykuł dodany przez: admin (2014-04-24 12:42:59)

INFORMACJA

REJONOWEJ KOMISJ IWYBORCZEJ NR 7 W SUWAŁKACH

powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ł dnia 8 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 170 § 7 w związku z art. 174 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 201 I r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. i 12. z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu rejonowych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 20M r. poz. 133) podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach:


SKŁAD KOMISJI:

Przewodniczący - Danuta Zdzisława Poniatowska Zastępca Przewodniczącego Ryszard Filipow

Członkowie :

Mirosław Krzysztof Derda

Tomasz L ściłko

Maciej Henryk Roinołowski

Sekretarz - Ałicja RYNKIEWICZ - DĄBEK


- sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

- sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

 

- sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

- sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

- sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach

- Dyrektor Delegatury

Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach


Zasięg terytorialny działania Komisji : powiat augustowski, powiat sejneński, powiat sokolski, powiat suwalski i miasto na prawach powiatu - Suwałki.

Siedziba ■Komisji mieści się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 15 (Ił piętro, pok. 201), teł.: (0-87) 565 23 17, (0-87) 563 17 55. tel./fax (0-87) 563 17 57.

Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie Komisji od godz. 1400 - 15°° w następujących terminach : 29 kwietnia 2014 r., 6 maja 2014 r., 13 maja 2014 r., 20 maja 2014 r.


INFORMACJA

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 r.

(wydana na wniosek wyborcy)

1. okręg wyborczy Nr 3

2. właściwy obwód głosowania - obwód głosowania Nr 1

3. lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego - lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bargłowie Kościelnym.

4. warunki dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie właściwym dla lokalu wyborczego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego)

5. termin wyborów -25 maja 2014 r.

6. godziny głosowania - 7 -21

7. komitety wyborcze biorące udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego - Komunikat PKW z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. - BIP Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl

8. zarejestrowani kandydaci i listy kandydatów - załącznik - kopia obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

9. warunki i formy głosowania:

a) głosowanie korespondencyjne głosować korespondencyjnie mogą:

- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy,

ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone


na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

- wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o niezdolności do samodzielnej

egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy,

- wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy,
ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy,

- wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

- wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

- osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę

niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r. ( termin wydłużony zgodnie

z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Powinno ono zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny

PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego

zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię

aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi

gminy - wzór takiego zgłoszenia stanowi załącznik do informacji.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na

kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Wyborca nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet

wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu

dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym potwierdzeniu odbioru.

W skład pakietu wyborczego przekazywanemu wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta

do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu

głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie

nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca zażądał jej

przesłania.

Nadanie koperty zwrotnej na adres obwodowej komisji może nastąpić nie później niż

ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów.

Wyborca może też do czasu zakończenia głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną

do obwodowej komisji wyborczej.


b) głosowanie przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej

w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,

co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub osoba posiadająca zaświadczenie o prawie do

głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla

obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie

zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym

pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców- wzór wniosku dołączony

jest do informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez MSWiA i jest dołączony do informacji;

 kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

 kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 15 maja 2014 r.

c) głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób

niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania.

d) głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania
sporządzoną w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w lokalu wyborczym. Zamiar głosowania przy użyciu


nakładki powinien być zgłoszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

e) korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania łub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.


'


ZPOW-940-22/14

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 kwietnia 2014 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego,

zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 207 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1'), informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. przyjęła zawiadomienia: 1) partii politycznych:

Demokracja Bezpośrednia

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

- skrót nazwy: KW Demokracja Bezpośrednia;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Paweł Kawalec;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Artur Adam Lorek;

- siedziba Komitetu: 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 14 lok. 130;

Kongres Nowej Prawicy

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-

Mikke;

- skrót nazwy: KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Stanisław Józef Żółtek;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzisława Łuczkiewicz;

- siedziba Komitetu: 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 29A lok. 4A;

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

- skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Cezary Stanisław Grabarczyk;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Pawełek;

- siedziba Komitetu: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12A;

'' Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.


Polska Razem Jarosława Gowina

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina;

- skrót nazwy: KW Polska Razem Jarosława Gowina;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Krzysztof Kądzielawski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maja Justyna Rezanko-Zielińska;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3 lok. 8;

Polskie Stronnictwo Ludowe

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Władysław Miętus;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Kamila Katarzyna Kurlej;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A lok. 7;

Prawo i Sprawiedliwość

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

- skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sobolewski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski;

- siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

Samoobrona

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Samoobrona;

- skrót nazwy: KW Samoobrona;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Sochocki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sikorska;

- siedziba Komitetu: 00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 14;

Samoobrona Odrodzenie

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Samoobrona Odrodzenie;

- brak skrótu nazwy;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Monika Ilona Gajowy-Dzido;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Kołodzińska;

- siedziba Komitetu: 00-622 Warszawa, ul. Polna 3A lok. 14;


Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

- skrót nazwy: KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Czabański;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Anna Dorota Majer;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna IB;

Zieloni 2004

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Partia Zieloni;

- skrót nazwy: KW Partia Zieloni;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marcelina Monika Zawisza;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Matczak;

- siedziba Komitetu: 00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 1 lok. 160;

Związek Słowiański

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego;

- skrót nazwy: KW Związku Słowiańskiego;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Rynkowski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agnieszka Rynkowska;

- siedziba Komitetu: 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10;

2) koalicji partii politycznych:

o utworzeniu komitetu wyborczego — Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch;

- skrót nazwy: KKW Europa Plus Twój Ruch;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Łukasz Piłasiewicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Danuta Teresa Wójcik;

- partie polityczne tworzące koalicję: PartiaDemokratyczna-demokraci.pl, Stronnictwo Demokratyczne, Twój Ruch;

- siedziba Komitetu: 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39;

o utworzeniu komitetu wyborczego  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy;

- skrót nazwy: KKW SLD-UP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Popowska;

- partie polityczne tworzące koalicję: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy;

- siedziba Komitetu: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4;


3) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarka Dobra Wspólnego;

- skrót nazwy: KWW GDW;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Dariusz Tomasz Łaska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Roman Józef Klimczyk;

- siedziba Komitetu: 00-384 Warszawa, ul. Dobra 5 lok. 1;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Marka Wocha;

- skrót nazwy: KWW Marka Wocha;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Daria Anna Jabłońska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Monika Dorota Gomółka;

- siedziba Komitetu: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Warszawska 55 lok. 213;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Naprawimyto.org;

- skrót nazwy: KWW Naprawimyto.org;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Andrzej Sas;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Regina Iga Czerniewska;

- siedziba Komitetu: 44-240 Żory, ul. Marii Konopnickiej 74;

o utworzeniu komitetu wyborczego  Komitet Wyborczy Wyborców Obrony Wędlin Tradycyjnych;

- skrót nazwy: KWW Obrony Wędlin Tradycyjnych;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bartosz Edmund Dziedzic;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Przemysław Maciej Apola;

- siedziba Komitetu: 30-222 Kraków, ul. Morelowa 8 lok. 4;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy Wyborców Oburzeni;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Antoni Gut;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Barbara Maria Ferens;

- siedziba Komitetu: 01-821 Warszawa, ul. Swarzewska 59 lok. 4;

o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

- skrót nazwy: KWW RN;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Sławomir Tumanowicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Wojciech Melon;

- siedziba Komitetu: 00-573 Warszawa, PI. Zbawiciela 2 lok. 23;


o utworzeniu komitetu wyborczego — Komitet Wyborczy Wyborców Wolność

- skrót nazwy: KWW Wolność

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Sandra Urszula Spychała;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Maciej Józef Makieła;

- siedziba Komitetu: 60-391 Poznań, ul. Swoboda 2/4 lok. 1.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Stefan J. Jaworski


doc zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego (DOC, 35.5kB)
  • pdf zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego (PDF, 191.6kB)
  • pdf zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa (PDF, 722.6kB)


    adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=455