www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny&
Artykuł dodany przez: admin (2008-03-06 13:43:04)

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 Zamieszczanie obowiązkowe  

¤ Zamieszczanie nieobowiązkowe 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia Publicznego     Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

Zawarcia umowy ramowej  

 

Czy zamówienie było przedmiotem zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak  Numer ogłoszenia w BZP: 14528– 2008 z dnia 21.01.2008 Nie  

 

SEKCJA I: zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i osoby  upoważnione do kontaktów

Nazwa: Gmina Bargłów kościelny

 

Adres pocztowy:

 

Miejscowość:

Bargłów Kościelny

Kod pocztowy: 

15-320

Województwo:

Podlaskie

Tel.:

Fax:

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

 Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub 

 trybunał

 Uczelnia publiczna

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):  

 

 

 

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bargłów Kościelny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  Dostawy  Usługi 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bargłów Kościelny.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Główny przedmiot

45.31.61.10 - 9

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

...-

...-

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia bez VAT obejmująca wszystkie zamówienia i części.

 

Wartość: 162768,32 Waluta: PLN

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

 

 

 

Przetarg nieograniczony 

 Negocjacje bez ogłoszenia   

 

 

 

Przetarg ograniczony 

  Zamówienie z wolnej ręki  

 

 Negocjacje z ogłoszeniem 

Zapytanie o cenę  

 

 Dialog konkurencyjny  

Licytacja elektroniczna   

 

 

 
 

IV.2 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak  wskazać projekt/program nie 

 

 

 

 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):  Nazwa (jeżeli dotyczy):  ______________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:  29.02.2008 r (dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 9

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: PPHU INST – EL Alicja Chancewicz, Jerzy Chancewicz

 

Adres pocztowy ul. Kryńska 57 A

 

Miejscowość:

 

Sokółka

Kod pocztowy:

15-100

Kraj/województwo: Polska/ Podlaskie

E-mail:

--------------------------------

Tel.: 085 7119892

Adres internetowy (URL):------

Fax: 085 7119891

 

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 

Cena wybranej oferty  9­­­­­­

 

Oferta z najniższą ceną / Oferta z najwyższą ceną 251000,00

Waluta: PLN 162768,32

 

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=43