www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZTABIN
Artykuł dodany przez: admin (2013-10-31 12:47:11)

 

Sztabin, dnia 30 październik 2013 r.

 

OAG. 6220.6.2013.OZ

 

 

 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY SZTABIN

 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 i 10 §1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 października 2013 r. Wójt Gminy Sztabin wydał postanowienie znak: OAG. 6220.6.2013.OZ, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udrożnieniu rzeki Netty od miejscowości Dębowo do miejscowości Białobrzegi,  planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz że został zebrany pełny materiał dowodowy w w/w sprawie.

 

Z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie zapoznać się można w siedzibie Urzędzie Gminy Sztabin, ul. Augustowska 53 16-310 Sztabin,  pok. Nr 20, w godz.7°°-15°° .

Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia strony postępowania mogą składać w terminie 7 dni od dnia upływu w/w terminu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym  podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr  130, poz. 1450, z późn. zm.). Po tym terminie zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

  Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy

 

Sprawę prowadzi:

Janusz Lotkowski

tel. 87 6439761

Janusz.Lotkowski@sztabin.ug.gov.pl

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=416