www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Łabętnik Zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego w r
Artykuł dodany przez: admin (2013-10-23 14:18:34)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 195483-2013 z dnia 2013-09-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabętnik
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego na potrzeby projektu pn. Edukacja na miarę możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
Termin składania ofert: 2013-10-03

Łabętnik: Zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego w ramach projektu Edukacja na miarę możliwości
Numer ogłoszenia: 432602 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195483 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego w ramach projektu Edukacja na miarę możliwości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa publikacji, pomocy dydaktycznych, sprzętu i parawanu teatralnego na potrzeby projektu pn. Edukacja na miarę możliwości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na następujące części: Część 1 - zakup i dostawa publikacji, Część 2 - zakup i dostawa pomocy dydaktycznych Część 3 - zakup i dostawa sprzętu, Część 4 - zakup i dostawa parawanu teatralnego. Zamawiający informuje że na każdy z wydzielonych pakietów pomocy Wykonawca będzie zobowiązany wystawić odrębne faktury (zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego wynikającymi ze szczegółowego budżetu projektu Edukacja na miarę możliwości). 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 4.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 5. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, wykonany w ramach bezpiecznych technologii i pochodzić z bieżącej produkcji. Winien posiadać deklarację zgodności CE i spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji jakości na cały dostarczany asortyment (za wyjątkiem produktów, dla których wymagany jest dłuższy termin gwarancji, określony w opisie przedmiotu zamówienia). 7. Wykonawca zapewnia dostawę do siedziby Zamawiającego, dokonanie rozładunku i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego pomocy wymienionych w SIWZ. Przekazanie dostarczonych pomocy odbywać się będzie protokolarnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 39.16.20.00-5, 48.90.00.00-6, 22.12.00.00-7, 22.11.00.00-4, 30.21.31.00-6, 32.34.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zakup i dostawa publikacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo zaopatrzenia szkół CEZAS sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4844,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4835,34

 • Oferta z najniższą ceną: 4835,34 / Oferta z najwyższą ceną: 5126,99

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. P. O. W. 25, 90-248 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16513,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18392,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18392,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28970,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: zakup i dostawa sprzętu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-320 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11538,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12941,78

 • Oferta z najniższą ceną: 12941,78 / Oferta z najwyższą ceną: 12941,78

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: zakup i dostawa parawanu teatralnego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P. P. H. U. Edu-Max Sławomir Złoch, Bącka Huta 17 C, 83-334 Miechucino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1056,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2475,00

 • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=413