www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gm
Artykuł dodany przez: admin (2013-10-14 14:30:44)

Gmina Bargłów Kościelny  Bargłów Kościelny, dnia 14.10.2013 r.

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

„Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,77

2.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA Waldemar Kulawik

ul. St. Konarskiego 26

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,24

3.

Bogmar Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko

ul. B. Chrobrego 34

16-400 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90,91

4.

Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki

Lipniak 13

16-402 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 4 złożona przez Usługi Sprzętowe Paweł Zubrzycki Lipniak 13, 16-402 Suwałki odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 Wójt

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=410