www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2013-09-03 09:20:13)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 163373-2013 z dnia 2013-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. w dni nauki w szkole, tj. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Pod...
Termin składania ofert: 2013-08-26

Bargłów Kościelny: Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 354674 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163373 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. w dni nauki w szkole, tj. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Pod pojęciem dowożenie rozumie się przywiezienie dzieci i młodzieży z miejscowości zamieszkania do szkół i ich odwiezienie do miejscowości zamieszkania. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki przewożonym uczniom. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Do zakresu obowiązków opiekuna należy przejmowanie ze świetlicy szkolnej grupy dzieci, które skończyły lekcje. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i w razie konieczności przeprowadza dzieci na druga stronę ulicy. Opiekun ma zapewnić bezpieczne przejście z autobusu do budynku szkoły. Szczegółowy plan tras dowozu wraz z ilością kilometrów i liczbą uczniów do przewiezienia wyszczególniony został w załączniku nr 6 do SIWZ. Zakłada się, że łączna ilość kilometrów do przejechania w ciągu dnia na wszystkich trasach wynosi ok. 518 km. Ilość dzieci do przewiezienia w ciągu dnia - ok. 408. Przewidywana ilość dni realizacji usługi w trakcie trwania umowy - 374. Rozkład tras a także liczba uczniów może ulec zmianie np. w zależności od planu zajęć w poszczególnych szkołach. Wykonawca powinien dostosować godziny dowożenia do potrzeb poszczególnych szkół. Wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci. Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych i zgodnych z przepisami ruchu drogowego, a także przy uwzględnieniu istniejących wiat przystankowych. Autobusy szkolne nie mogą pełnić funkcji przewozów publicznych dających możliwość korzystania z komunikacji innych mieszkańców gminy na podstawie zakupionego biletu. Przewozy nie mogą być wykonywane na zasadach przewozów regularnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.17.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Turystyczne ZOOBI-TOUR Sp. j., ul. Polna 13, 16-320 Bargłów Kościelny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 714871,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 769116,04

  • Oferta z najniższą ceną: 730369,64 / Oferta z najwyższą ceną: 788489,24

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=400