www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie
Artykuł dodany przez: admin (2013-08-27 14:42:29)

Gmina Bargłów Kościelny   Bargłów Kościelny, dnia 27.08.2013 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

     

 

Nr sprawy: WZ. 271.5.2013

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

PKS w Suwałkach S. A.

ul. Wojska Polskiego 100

16-400 Suwałki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,54

2.

Zakład Usługowy Przewóz Osób Marek Markiewicz

ul. Piwnika-Ponurego 6/1

19-300 Ełk

Oferta podlega odrzuceniu

-

3.

Usługi Turystyczne „ZOOBI-TOUR” Sp. j.

ul. Polna 13

16-320 Bargłów Kościelny

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

4.

KRIX-BUS Krzysztof Wyszyński

ul. Rajgrodzka 79

16-300 Augustów

Wykonawca wykluczony, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, oferta podlega odrzuceniu

-

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Usługi Turystyczne „ZOOBI-TOUR” Sp. j. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

  Wójt Gminy

 

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=399