www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIEL
Artykuł dodany przez: admin (2013-08-14 14:52:08)

Bargłów Kościelny, dnia 14.08.2013 r.

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 (oznaczenie Zamawiającego)

 

 

 

  Do wszystkich Oferentów

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZ. 271.4.2013 

w trybie przetargu nieograniczonego

na DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z dyspozycją  art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert w znacznym stopniu przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

 

 

 

 Z-ca Wójta

 

   Radosław Wawiórko
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=394