www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU
Artykuł dodany przez: admin (2013-07-18 14:20:42)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 237438-2013 z dnia 2013-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabętnik
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Docieplenia budynku szkoły w Łabętniku. Przedmiot zamówienia obejmuje:roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ocieplenie ścian budynku od zewnątrz styropianem wraz z fakturą...
Termin składania ofert: 2013-07-05

Łabętnik: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU

Numer ogłoszenia: 282648 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237438 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Docieplenia budynku szkoły w Łabętniku. Przedmiot zamówienia obejmuje :roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ocieplenie ścian budynku od zewnątrz styropianem wraz z fakturą elewacyjną, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi GRES. Informacje o terenie budowy: budynek położony jest w miejscowości Łabędnik gmina Bargłów Kościelny. Na terenie posesji i bezpośrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napięciu 400 V. Woda pobierana jest z wiejskiego wodociągu. Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót pomieszczenie magazynowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 6 do SIWZ) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 7 do SIWZ). Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski, ul. Storczykowa 35a, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143442,22

  • Oferta z najniższą ceną: 143442,22 / Oferta z najwyższą ceną: 199778,64

  • Waluta: PLN.
 - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237438 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY W ŁABĘTNIKU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Docieplenia budynku szkoły w Łabętniku. Przedmiot zamówienia obejmuje :roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ocieplenie ścian budynku od zewnątrz styropianem wraz z fakturą elewacyjną, obłożenie schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi GRES. Informacje o terenie budowy: budynek położony jest w miejscowości Łabędnik gmina Bargłów Kościelny. Na terenie posesji i bezpośrednio do budynku doprowadzona jest energia elektryczna o napięciu 400 V. Woda pobierana jest z wiejskiego wodociągu. Na potrzeby zaplecza Wykonawcy Zamawiający udostępni na czas prowadzenia robót pomieszczenie magazynowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ, ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 6 do SIWZ) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 7 do SIWZ). Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski, ul. Storczykowa 35a, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 143442,22

  • Oferta z najniższą ceną: 143442,22 / Oferta z najwyższą ceną: 199778,64

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=382