www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Rozstrzygnięcie protestu “Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny”
Artykuł dodany przez: admin (2008-02-04 09:32:15)

Bargłów Kościelny 4 lutego 2008r.

 

 

 

 Centrum Zaopatrzenia Energetyki

 ELTAST Spółka z o. o.

 26-600 Radom ul. Toruńska 9

 

 

 

Rozstrzygnięcie protestu

na podstawie art. 183 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych po zapoznaniu się z protestem z dnia 25 stycznia 2008r. wniesionym przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o. o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9, w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego – Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny, postanawiam oddalić protest jako nieuzasadniony.

 

 

Uzasadnienie

 W dniu 25 stycznia 2008r. do zamawiającego wpłynął protest wniesiony przez Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o. o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9. Protestujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez określenie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz naruszenie art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. ustawy o finansach publicznych poprzez nie zachowanie oszczędności i zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy wydatkowaniu środków publicznych.

 

 Protestujący uzasadnił naruszenie przez zamawiającego, podanych powyżej przepisów poprzez zażądanie w rozdziale II pkt 1 litery c i j specyfikacji istotnych warunków zamówienia – charakterystyka techniczna opraw i ich budowa – dostarczenia opraw, które posiadają regulację odbłyśnika i regulację zaczepu umożliwiającego regulację kąta nachylenia oprawy. W ocenie protestującego żądanie, aby oprawy posiadały regulację odbłyśnika jest żądaniem zbędnym gdyż wystarczająca jest w jego ocenie regulacja kąta nachylenia oprawy.

 Zarzuty protestującego w ocenie zamawiającego są chybione i nieuzasadnione. Określenie przedmiotu zamówienia a więc rodzaju i zakresu robót budowlanych, jakie mają być przedmiotem zamówienia publicznego jest wyłącznym uprawnieniem zamawiającego, w którym to uprawnieniu nikt nie może zamawiającego ograniczać ani narzucać mu swojego stanowiska. Jeżeli zamawiający ustalił, że dla jego potrzeb i wymagań w przetargu nieograniczonym - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bargłów Kościelny, potrzebne są oprawy, które posiadają regulację odbłyśnika i regulację zaczepu umożliwiającego regulację kąta nachylenia oprawy, gdyż tylko takie oprawy zapewnią realizację zamówienia zgodnie z potrzebami i wymaganiami tego zamówienia, to takie żądanie zamawiającego jest prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem zamówień publicznych. W tym konkretnym postępowaniu, duża liczba słupów energetycznych, na których mają być umieszczone oprawy oświetleniowe, jest usytuowana w dużej odległości od miejsc, które powinny być oświetlane i dlatego zamawiający postawił wymóg pełnej regulacji strumienia światła. Regulacja i odbłyśnika i kąta nachylenia oprawy daje lepsze efekty i dlatego zamawiający w określeniu przedmiotu zamówienia postawił taki wymóg techniczny.

 

 Wbrew twierdzeniom protestującego wymóg ten nie utrudnia uczciwej konkurencji a jedynie stanowi pełne zabezpieczenie realizacji uzasadnionych potrzeb zamawiającego, potrzeb, które wynikają zakresu ustalonego i określonego przedmiotu zamówienia.

 

 Drugi zarzut protestującego o ewentualnym naruszeniu przez zamawiającego art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w ocenie zamawiającego podlega oddaleniu, ponieważ zgodnie z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 6 kodeksu cywilnego to na protestującym ciąży obowiązek wykazania, na czym polega nie zachowanie przez zamawiającego zasady oszczędności i zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy wydatkowaniu środków publicznych, a w tym konkretnym przypadku protestujący nie wykazał braku stosowania tych zasad. Postawienie przez protestującego samego zarzutu zapłacenia ewentualnie większej kwoty za zamówione roboty budowlane nie może przecież stanowić o naruszeniu cytowanych wyżej zasad.

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=38