www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na docieplenie budynku szkoły w Łabętniku
Artykuł dodany przez: admin (2013-07-12 09:56:59)

Szkoła Podstawowa    Łabętnik, dnia 12.07.2013 r.

im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku

Łabętnik 10

16-320 Bargłów Kościelny

     

 

Nr sprawy: SP. 271-2/2013

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na

docieplenie budynku szkoły w Łabętniku

 

 Zamawiający, działając na podstawie art.. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na docieplenie budynku szkoły w Łabędniku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

 

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

PHU MASTER Łukasz Staniszewski

ul. Tuwima 5/33

19-300 Ełk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

71,80

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz

ul. Targowa 12

19-200 Grajewo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

79,46

3.

Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski

ul. Storczykowa 35a

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100,00

4.

„MAR-BUD” inż. Marcin Żdanuk

ul. Pułaskiego 63/33

15-337 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

81,94

5.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „MIR-BUD” Mirosław Zaniewski

ul. Mickiewicza 6/12

16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,68

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

 

 

   Dyrektor

 

 Ryszard Grudziński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=377