www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Artykuł dodany przez: admin (2013-06-28 14:29:23)

Bargłów Kościelny dn. 27.06.2013r.

 

 

Ogłoszenie o  konsultacjach  społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 237/2013 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27.06.2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, Wójt Gminy Bargłów Kościelny zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące w/w projektu uchwały.

Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism określa się na: od dnia 01 lipca 2013 do dnia 14 lipca 2013 r. włącznie.

Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu programu współpracy.

Informacja o wynikach konsultacji będzie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich zakończeniu na okres 14 dni na stronie internetowej urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń UG Bargłów Kościelny.

 Zaproszenie na konsultacje społeczne jak i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej UG Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl

 

Zastępca Wójta

Radosław Wawiórko

 

Uchwała Nr XVII/…./2013
Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia ………………….…  2013 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

 

 2.  Uchwala się „Program współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, tanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=375