www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do szkół na ter
Artykuł dodany przez: admin (2013-06-21 07:47:47)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 188938-2013 z dnia 2013-05-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia, w ilości...
Termin składania ofert: 2013-05-24

Bargłów Kościelny: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 121381 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188938 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 092, faks 87 64 24 092.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do szkół na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Bargłów Kościelny wliczonym w koszty zamówienia, w ilości około 230 gorących posiłków dziennie. Okres realizacji zamówienia: od 09.09.2013 r. do 20.12.2013 r. (przez ok. 73 dni) w dni nauki szkolnej. Szacunkowa dzienna ilość zamawianych posiłków dla poszczególnych szkół wynosi: Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym - około 130 posiłków; Szkoła Podstawowa w Tanie Starym - około 30 posiłków; Szkoła Podstawowa w Kroszewie - około 40 posiłków; Szkoła Podstawowa w Łabętniku - około 30 posiłków. Dostawa posiłków przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w dni nauki w szkole pomiędzy godz. 900 a 1130. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami ww szkół dokładną godzinę dostawy posiłków. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zamawia: Przygotowywanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci uczących się w formie II dania własnym transportem i we własnych termosach gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków w sposób zgodny z wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. 2. W tygodniu (5 dni roboczych): 3 dania mięsne (100g porcja po przygotowaniu), stosując naprzemiennie trzy różne techniki kulinarne, 1 danie jarskie (200g dania + 50g dodatek), typu naleśniki ze śmietaną, kopytka z sosem mięsno - jarzynowym, pierogi z zasmażką), 1 danie rybne (100g porcja po przygotowaniu), typu ryba w kawałku, kotlet rybny, dodatek skrobiowy (150g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie: ziemniaki, ryż, makaron, dodatek owocowo-warzywny (100g porcja po przygotowaniu), naprzemiennie gotowany i surowy, napój owocowy (200ml). W każdym daniu musi wystąpić dodatek owocowo-warzywny oraz napój owocowy. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dobrej jakości o rzetelnej wadze, odpowiednim poziomie energetycznym i odżywczym. Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. W przeciągu 10 dni roboczych (2 tygodni) dania nie mogą się powtarzać. Posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka (mięso, jaja, ryby) z dodatkiem warzyw i owoców. Lokal w którym będą przygotowywane posiłki powinien spełniać normy techniczne i posiadać odpowiednie wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zastrzega się możliwość do przeprowadzenia kontroli prawidłowości przygotowania posiłku. Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania gorących posiłków oraz zmniejszenia (do 20%) lub zwiększenia ilości posiłków w zależności od bieżących potrzeb związanych ze zmianą ilości osób objętych pomocą. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPHU AGAZA Agata Zejer, Barszczewo 2A, 16-070 Barszczewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89944,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75051,30

  • Oferta z najniższą ceną: 75051,30 / Oferta z najwyższą ceną: 88987,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=372