www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zam
Artykuł dodany przez: admin (2013-06-17 07:44:18)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 194676-2013 z dnia 2013-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. 2....
Termin składania ofert: 2013-05-29

Bargłów Kościelny: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 232664 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194676 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny w okresie od 01.07.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. 2. Ilość osób zameldowanych na pobyt stały wg danych z ewidencji ludności UG Bargłów Kościelny na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5.825 osób. Ilość nieruchomości zamieszkałych wg danych z ewidencji ludności UG Bargłów Kościelny na dzień 31.12.2012 r wynosi 1226..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 416666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 166459,86

  • Oferta z najniższą ceną: 166459,86 / Oferta z najwyższą ceną: 436176,00

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=370