www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: informacja do publicznej wiadomości o opracowaniu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla
Artykuł dodany przez: admin (2013-06-13 12:14:19)

Informacja do publicznej wiadomości o opracowaniu „Prognozy Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny
na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”

oraz skierowanie w/w dokumentów do konsultacji społecznych.

 

Wójt Gminy Bargłów Kościelny

 

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 17 ust. 1, 3 i 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150  ze zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 39 art. 40, art. 46, art. 53 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów:

 

„Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”

i

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020”

oraz

kieruje w/w projekty do konsultacji społecznych.

 

Projekty w/w dokumentów dostępne są w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.dt.pl w zakładce: Ogłoszenia/Obwieszczenia  oraz w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny,
ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

- pisemnej na adres: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,

- ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w godzinach jak wyżej,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: barglow@barglow.pl

 

 

Czas trwania konsultacji społecznych:

 

 od dnia 14 czerwca 2013 r. do dnia 8 lipca 2013 r.

 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny.

 

 

Załączniki:

  1. Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020
  2.  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata

  2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020

 

„Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”


„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013 – 2016
z perspektywą na lata 2017 – 2020”

 


 

  
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=368