www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, n
Artykuł dodany przez: admin (2013-06-11 11:50:58)

Gmina Bargłów Kościelny Bargłów Kościelny, dnia 11.06.2013 r.

ul. Augustowska 47 16-320 Bargłów Kościelny

Nr sprawy: WZ. 271.3.2013

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny - 100 %.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Nazwa

Streszczenie spełniania

warunków udziału w

postępowaniu i oceny ofert

Liczba uzyskanych punktów

1.

MPO Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 62

15-950 Białystok

Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, oferta

nie podlega odrzuceniu

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne

„ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku

ul. Kombatantów 4

15-102 Białystok

Wykonawca wykluczony,

nie spełnia warunków udziału

w postępowaniu, oferta

podlega odrzuceniu

-

3.

P.P.U.H. Czyścioch Sp. z o.o. ul. Kleeberga 20 15-691 Białystok

Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, oferta

nie podlega odrzuceniu

38,16

4.

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO" ul. Komunalna 3 16-300 Augustów

Wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, oferta

nie podlega odrzuceniu

84,22

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę MPO Sp. z o.o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji i została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=366