www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Artykuł dodany przez: admin (2013-05-23 11:31:16)

Bargłów Kościelny, dnia 23.05.2013 r.

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 

 

 

Nr sprawy: WZ. 271.3.2013 

 

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU I TREŚCI SIWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Bargłów Kościelny informuje, iż w postępowaniu przetargowym na „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

opublikowanym w BZP pod nr 194676-2013 dnia 20.05.2013 r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu w sposób następujący:

 

1. W ogłoszeniu jest: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy”

 

W ogłoszeniu powinno być:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi”

 

W związku z wprowadzoną zmianą na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

 

2. W ogłoszeniu jest: 

„IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5”

 

W ogłoszeniu powinno być:

„IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5”

 

3. Ponadto, w związku z powyższymi zmianami, Zamawiający wprowadza w SIWZ następujące zmiany:

 

3.1  W rozdziale XI pkt. 1 SIWZ:

Było:

„ 1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.  Termin składania ofert: do 29 maja 2013 r. do godz. 10.00”


Powinno być:

„ 1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 5.  Termin składania ofert: do 03 czerwca 2013 r. do godz. 10.00”


3.2 W rozdziale XI pkt. 2 SIWZ:

Było:
„1.
Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert: 29 maja 2013 r. godz. 10.15”


Powinno być:

„1. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 1. Termin otwarcia ofert: 03 czerwca 2013 r. godz. 10.15”

 

3.3 W rozdziale X pkt. 16 SIWZ:

Było:

„16. Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach, zewnętrznych  i wewnętrznych, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

 

Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 29.05.2013 r.”

 

Powinno być:

„16. Oferty należy składać w nieprzezroczystych, zamkniętych opakowaniach, zewnętrznych i wewnętrznych, uniemożliwiających odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie ich w stanie nienaruszonym. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć:

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bargłów Kościelny”

 

Z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem: 03.06.2013 r.”

 

Wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Oferentów.

 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=360