www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie G
Artykuł dodany przez: admin (2013-04-25 10:15:42)

Gmina Bargłów Kościelny  Bargłów Kościelny dnia 25.04.2013 r.

Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 (Oznaczenie Zamawiającego)

 

Nr sprawy:  WZP.271.2.2013   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2013 roku

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 5 Wykonawcy Bogmar Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 34, 16-400 Suwałki, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych  w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną   z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert złożonych przez:

1. Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz Wołownia 22 A, 16-404 Jeleniewo96,46 pkt.

2. USŁUGI Transportowo-Sprzętowo-Remontowe TOMASZ KLEKOTKO Długie 3, 19-314 Kalinowo85,91 pkt.

3. STAR-KRUSZ Sp. z o.o. ul. Polna 8, 16-300 Augustów64,68 pkt.

4. AKADU Paweł Dubowski ul. Mieszka 1 10/47, 15-054 Białystok - 70,49 pkt.

5. BOGMAR Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 34, 16-400 Suwałki – 100 pkt.

 

 

 

  

   Wójt

 

 Andrzej Kwieciński 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=346