www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny
Artykuł dodany przez: admin (2013-04-05 13:54:30)

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WOJEWODY PODLASKIEGO

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399) w związku z art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34 poz. 172) zarządza się, co następuje:

§ 1.Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Bargłów Kościelny w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 5.

§ 2. W okręgu wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 czerwca 2013 roku.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do zarządzenia Nr 54 /2013 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY

 

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 17 kwietnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bargłów Kościelny w okręgu wyborczym Nr 5,

do 27 kwietnia 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie
obwieszczenia informacji o okręgu wyborczym, jego
granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych oraz
o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego
w Suwałkach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz
o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego,

do 29 kwietnia 2013 r.

- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Suwałkach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym,

do 2 maja 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym,

do 17 maja 2013 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym list kandydatów na radnego,

do 24 maja 2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,

do 26 maja 2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej,

do 1 czerwca 2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bargłowie Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list,
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=340