www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny - zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjn
Artykuł dodany przez: admin (2013-03-08 15:25:14)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 19972-2013 z dnia 2013-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabętnik
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i sprzętu na potrzeby projektu pn. indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia....
Termin składania ofert: 2013-01-23

Łabętnik: Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny - zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i sprzętu
Numer ogłoszenia: 95514 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19972 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Łabętniku, Łabętnik 10, 16-320 Łabętnik, woj. podlaskie, tel. 87 64 24 029, faks 87 64 24 029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny - zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i sprzętu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych i sprzętu na potrzeby projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całość zamówienia. Oferta na każdą z części musi obejmować całość zamówienia z danej części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części, których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1a do SIWZ: Część 1 - dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów z kl. II-III szkoły podstawowej oraz pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu Część 2 - dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów z kl. II-III szkoły podstawowej oraz pakietów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych Część 3 - dostawa pakietów edukacyjnych dla uczniów z kl. I szkoły podstawowej oraz pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć wspomagających naukę czytania i pisania Część 4 - dostawa pomocy dydaktycznych i metodycznych w tym sztalug do prowadzenia zajęć dla dzieci rozwijających zainteresowania przyrodnicze Część 5 - dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów albumy, zielniki Część 6 - dostawa aparatu fotograficznego z akumulatorami i ładowarką. Dostarczone pomoce dydaktyczne, edukacyjne i sprzęt powinny być nowe, wykonane w ramach bezpiecznych technologii i pochodzić z bieżącej produkcji. Winny posiadać deklarację zgodności CE i spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole. Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji jakości na cały dostarczany asortyment. Wykonawca zapewnia dostawę do siedziby Zamawiającego, dokonanie rozładunku i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego pomocy wymienionych w SIWZ. Przekazanie dostarczonych pomocy odbywać się będzie protokolarnie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 48.19.00.00-6, 22.12.00.00-7, 22.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów z kl. II-III szkoły podstawowej oraz pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2393,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2404,50

 • Oferta z najniższą ceną: 2333,82 / Oferta z najwyższą ceną: 3159,09

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów z kl. II-III szkoły podstawowej oraz pakietów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2166,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2549,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2549,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3384,36

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: dostawa pakietów edukacyjnych dla uczniów z kl. I szkoły podstawowej oraz pakietów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć wspomagających naukę czytania i pisania

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. P.O.W. 25, 90-248 Łódz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1413,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1588,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1112,87 / Oferta z najwyższą ceną: 2257,56

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych i metodycznych w tym sztalug do prowadzenia zajęć dla dzieci rozwijających zainteresowania przyrodnicze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPPHU VIKA RENATA MUSIELSKA, Lubanów 2B, 98-235 Blaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1951,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2197,06

 • Oferta z najniższą ceną: 2197,06 / Oferta z najwyższą ceną: 2721,67

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów albumy, zielniki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU VIKA RENATA MUSIELSKApp, Lubanów 2B, 98-235 Blaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 857,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 532,14

 • Oferta z najniższą ceną: 532,14 / Oferta z najwyższą ceną: 1089,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: dostawa aparatu fotograficznego z akumulatorami i ładowarką.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1544,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1660,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1660,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3500,00

 • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=335