www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Oferty pracy
Artykuł dodany przez: admin (2012-12-14 15:18:50)

ZARZĄDZENIE NR 12/2012

 

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

w sprawie odwołania naboru na stanowisko inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

 

 Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 z2012r. poz. 567) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Odwołuje przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska ogłoszone zarządzeniem nr 11/2012 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

§ 2. Złożone przez aplikujących dokumenty należy odesłać wraz z informacją o odwołaniu naboru.

 

§ 3. Traci moc ZARZĄDZENIE NR 11/2012 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Wójt

 Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=321