www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie.
Artykuł dodany przez: admin (2012-08-03 14:06:28)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 216974-2012 z dnia 2012-06-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, murów...
Termin składania ofert: 2012-07-09

Bargłów Kościelny: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie
Numer ogłoszenia: 285692 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216974 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem Remontu budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. oraz elementów na elewacji, ocieplenie, wykonanie elewacji (kolor z palety barw pastelowych do szczegółowego ustalenia z Zamawiającym), wymianę obróbek blacharskich, prace związane z demontażem istniejącej i montażem instalacji odgromowej oraz różne prace wykończeniowe. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje przedmiar robót (zał. nr 5 do SIWZ). Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty wynosi min. 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Przedstawione w SIWZ tj. przedmiarach robót wszystkie ewentualne wskazania na urządzenia techniczne i materiały (wyroby) z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady uPzp, a zwłaszcza art. 29. oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P. T. Projekt Przemysław Turowski, ul. Wilczego 2, 19-200 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79915,63

  • Oferta z najniższą ceną: 79915,63 / Oferta z najwyższą ceną: 114650,65

  • Waluta: PLN.adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=312