www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ,,Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków
Artykuł dodany przez: admin (2012-07-27 10:18:46)

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bargłowie Kościelnym  Bargłów Kościelny dnia 23.07.2012 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  GOPS.271/1/12   

  (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: ,,Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2012/2013”

…………………………………………………………………………………………………………

  (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 3 Wykonawcy P.H.U. "WIMAR" Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłów Kościelny, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. EKOLEX sp. z o.o. , Tomasz Toporkiewicz, ul. Łosia 20, 15-533 Białystok 26 A. 

(76,20 pkt).

2. HOTEL-ik "KARMEL"Ryszard Iwaszkiewicz ul. Zarzecze 5, 16-300 Augustów.

3. P.H.U. "WIMAR" Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłów Kościelny  (100 pkt).

 

  Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony Wykonawca:

1. HOTEL-ik "KARMEL"Ryszard Iwaszkiewicz ul. Zarzecze 5, 16-300 Augustów.

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wezwany do uzupełnienia dokumentów uzupełnił w wyznaczonym terminie, jednak z załączonych zaświadczeń ZUS i US nie wynika – potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  najpóźniej na dzień składania ofert.

 

 

 

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=311