www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie
Artykuł dodany przez: admin (2012-07-19 11:43:55)

Gmina Bargłów Kościelny      Bargłów Kościelny dnia 19.07.2012 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

…............................................

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  WB.271.5.2012   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kroszewie

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 6 Wykonawcy P. T. Projekt Przemysław Turowski ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło sześć ofert złożonych przez:

1. Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Wirkowski z siedzibą w: ul. Wojska Polskiego 47/36, 16-300 Augustów – 91,79 pkt.

2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HELION” Artur Dziechciarski z siedzibą w: Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18, 02-157 Warszawa - 93,80 pkt.

3. USŁUGI BUDOWLANE PAWO s.c. z siedzibą w: ul. Rybacka 75A, 15-521 Białystok.

4. Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów – 69,70 pkt.

5. DARBUD Dariusz Zalewski z siedzibą w: ul. Norwida 15A, 19-400 Olecko – 96,33 pkt.

6. P. T. Projekt Przemysław Turowski z siedzibą w: ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo – 100 pkt.

 

 Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony Wykonawca:

3. USŁUGI BUDOWLANE PAWO s.c. z siedzibą w: ul. Rybacka 75A, 15-521 Białystok

Uzasadnienie faktyczne:

Oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. W złożonej przez w/w Wykonawcę ofercie brak jest oświadczeń w zakresie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo Zamówień Publicznych dotyczących wszystkich  wspólników spółki cywilnej. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień  publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 19 lipca 2012 r. do godziny 10:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę  Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

  Zastępca Wójta

 

 Radosław Wawiórko  
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=310