www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka
Artykuł dodany przez: admin (2012-06-15 13:55:25)

  Bargłów Kościelny dnia 15.06.2012 r.


 

Dotyczy: Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 3 Wykonawcy P. T. Projekt Przemysław Turowski ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło jedenaście ofert złożonych przez:

1. Invac Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa – 58,95 pkt.

2. Firma Budowlana „SKOWRONEK” z siedzibą w: ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów.

3. P. T. Projekt Przemysław Turowski z siedzibą w: ul. Wilczewo 2, 19-200 Grajewo – 100 pkt.

4. PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Zbigniew Kotowski z siedzibą w: ul. Klasztorna 9, 16-400 Suwałki – 98,05 pkt.

5. R.M. „Dobre Budownictwo” Molenda Ryszard z siedzibą w: ul. Mickiewicza 34/19, 19-300 Ełk – 82,61 pkt.

6. „MEG-BUD” Wojciech Stanisław Krawcewicz z siedzibą w: Promiski 13A, 16-300 Augustów 91,20 pkt.

7. Firma Handlowo-Usługowa „Mag-bud” Piotr Lipski z siedzibą w: ul. Nowo-Osiedle 11, 19-200 Grajewo – 74,29 pkt.

8. Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Masłowski z siedzibą w: ul. Storczykowa 35a, 16-300 Augustów – 81,88 pkt.

9. ROB-BUD Robert Krasiński z siedzibą w: Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn – 88,47 pkt.

10. Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustów – 69,06 pkt.

11. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BUDOPOL” z siedzibą w: 16-304 Nowinka 26B – 73,12 pkt.

 

  Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony Wykonawca:

1. Firma Budowlana „SKOWRONEK” z siedzibą w: ul. Turystyczna 18, 16-300 Augustów.

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Załączone zaświadczenia ZUS i US są wadliwe ze względu na to, że zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 31 maja 2012 r. do godziny 10:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

 

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

  Wójt

  

  Andrzej Kwieciński


 


adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=303