www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gm
Artykuł dodany przez: admin (2012-06-13 11:02:21)

Gmina Bargłów Kościelny Bargłów Kościelny dnia 13.06.2012 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  WB.271-4/2012   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2012 roku

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 4 Wykonawcy BOGMAR Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 13, 16-400 Suwałki, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych  w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną  z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło pięć ofert złożonych przez:

1. Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz z siedzibą w: Popowo 9A, 19-200 Grajewo – 59,15 pkt.

2. Transport Ciężarowy Jan Bobier z siedzibą w: ul. Glinki 13, 16-300 Augustów – 84,24 pkt.

3. Firma Usługowo-Handlowa Waldemar Kulhawik z siedzibą w: ul. St. Konarskiego 26, 16-300 Augustów – 57,92 pkt.

4. BOGMAR Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko z siedzibą w: ul. B. Chrobrego 13, 16-400 Suwałki – 100 pkt.

5. Jan Jabłoński z siedzibą w: ul. Porzeczkowa 20, 16-300 Augustów 94,43 pkt.

 

 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

  

   Wójt

 

 Andrzej Kwieciński 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=302