www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bar
Artykuł dodany przez: admin (2012-04-23 15:03:12)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93574-2012 z dnia 2012-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2012 roku. Łączna ilość objęta zamówieniem: do 9.000 m3. Dostawy realizowane będą...
Termin składania ofert: 2012-04-05

Bargłów Kościelny: Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2012 roku.
Numer ogłoszenia: 129372 - 2012; data zamieszczenia: 23.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93574 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2012 roku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Bargłów Kościelny w ciągu 2012 roku. Łączna ilość objęta zamówieniem: do 9.000 m3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie transportem Wykonawcy w terminach i ilościach odpowiadających bieżącym potrzebom Zamawiającego i na miejsce przez niego wskazane na terenie Gminy Bargłów Kościelny. Zamawiający wymaga, aby dostarczana pospółka posiadała odpowiednie właściwości do wykonywania nasypów drogowych (była spoista i łatwo zagęszczała się), miała właściwości do samozagęszczania się w trakcie normalnego użytkowania drogi. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej ilości kruszywa (do 30 %) niż określonej w ust. 1. Zamawiający nie poniesie żadnych konsekwencji w związku z zamówieniem mniejszej ilości pospółki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.10-5, 60.10.00.00-9, 43.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BOGMAR Roboty Ziemne, Transport i Handel Bogusław Martynko, ul. B. Chrobrego 34, 16-400 Suwałki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 310230,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 328779,00

  • Oferta z najniższą ceną: 328779,00 / Oferta z najwyższą ceną: 381915,00

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=292