www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania na remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka
Artykuł dodany przez: admin (2012-04-23 11:56:16)

Bargłów Kościelny, dnia 23.04.2012 r.

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny 

 (oznaczenie Zamawiającego)

 

 

 

 Do wszystkich Wykonawców nr post.: WB.271-2/2012

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr WB.271-2/2012 w trybie przetargu nieograniczonego

na remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

Gmina Bargłów Kościelny z siedzibą w: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka   i Bargłówka prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

UZASADNIENIE

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W zamieszczonych przez Zamawiającego przedmiarach robót został omyłkowo podwójnie ujęty zakres części prac, co miało istotny wpływ na wysokość ceny ofertowej i wpłynęło na rozbieżności w złożonych ofertach, gdyż niektórzy oferenci policzyli podwójnie a inni nie, co uniemożliwia porównanie ofert. Wobec powyższego postępowanie obarczone jest błędem mającym wpływ na jego wynik i niemożliwy jest wybór najkorzystniejszej oferty.

 

 

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

 Wójt

 

  Andrzej Kwieciński
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=291