www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAPYTANIE OFERTOWE na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.
Artykuł dodany przez: admin (2012-04-17 13:52:56)

Nr sprawy: 1/2012     Bargłów Kościelny, dnia 17.04.2012 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

 

Gmina Bargłów Kościelny

ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

Tel. 87 642 40 91 fax. 87 642 45 62

 

 

 

 

 

 

 

BUDOWA DWÓCH POMOSTÓW DREWNIANYCH NA JEZIORZE DREŃSTWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce publikacji zapytania:

· Siedziba Zamawiającego – tablica ogłoszeń

· Strona internetowa Zamawiającego http://www.barglow.dt.pl

I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Bargłów Kościelny

Siedziba: Urząd Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

NIP: 846-10-52-016 REGON: 000534049

Tel. 87 642 40 91 fax. 87 642 45 62 

Adres strony internetowej: http://www.barglow.dt.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo.

2.2 Inwestycja jest zlokalizowana w województwie podlaskim, powiat augustowski gmina Bargłów Kościelny, 16-320 Bargłów Kościelny, obręb geod. Dreństwo nr 0007, działka ewidencyjna nr 3.

2.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje budowę dwóch pomostów drewnianych w kształcie litery L wraz z niezbędnym wyposażeniem, tj. drabinką stalową zejściową o wym. 140 x 50 cm, pachołkiem cumowniczym dla sprzętu pływającego, hakiem do mocowania koła ratunkowego. Pomosty o konstrukcji szkieletowej drewnianej opartej na siatce pali o module 1,40 m x 2,00 m (pomost dojściowy) i 2,00 m x 1,20 m (pomost od jeziora). Całkowita długość jednego zaprojektowanego pomostu wynosi: 19,00 + 4,00 = 23,00 mb

– 19,00 m (pomost prostopadły do linii brzegu) szer. 2,0 m,

– 4,0 m (pomost równoległy do linii brzegu) szer. 3,0 m.

2.4 W ramach planowanej inwestycji na budowę pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo przewiduje się wykonanie następujących prac:

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji (placu budowy);

- przygotowanie drewna dębowego na pale i iglastego na konstrukcję;

- wykonanie robót fundamentowych – bicie pali nośnych;

- wykonanie robót montażowych konstrukcji pomostu;

- wykonanie pokładu pomostu i robót wykończeniowych;

- montaż wyposażenia.

2.5 Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonaną robotę budowlaną co najmniej 36-miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. 

2.6 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

2.7 Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

5. Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego na adres jego siedziby po końcowym odbiorze robót..

 

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 29 czerwca 2012 r.

 

IV WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ, JEST ZOBOWIĄZANY DOŁĄCZYĆ DO NIEJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

-  kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

-  dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia, tj. Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie pomostu, mostu, wiaduktu lub estakady na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł brutto wraz z dokumentem potwierdzającym, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

- formularz ofertowy,

- kosztorys ofertowy.

 

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizację zamówienia przez Wykonawcę według poniższych wymogów i z uwzględnieniem poniższych zapisów:

1. Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Oferta na realizację zadania Budowa dwóch pomostów drewnianych na jeziorze Dreństwo”.

2. Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji.

 

VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: do 27 kwietnia 2012 r. do godz. 9.00.

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47,  16-320 Bargłów Kościelny, pokój nr 9 w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z pkt V.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania i nie będzie podlegała procesowi oceny.

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 - Grzegorz Kasjanowicz - sprawy merytoryczne, tel. 087 642 40 11,

 - Katarzyna Ostrowska – procedura, tel. 087 642 40 11.

 

VII UWAGI

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

-  przeprowadzania dodatkowych rokowań,

-  unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

    ………………………………………………

   (Podpis osoby sporządzającej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista załączników:

http://barglow.dt.pl/2/download.php?id=005adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=290