www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.„Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka&#
Artykuł dodany przez: admin (2012-04-17 09:53:36)

Bargłów Kościelny, dnia 17.04.2012 r.

 

WB.271-2/2012

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzozówka i Bargłówka”.

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytanie wraz z wyjaśnieniem : 

 

1.  Czy przedmiar - udział gminy należy dodać do kosztorysu?

 

 Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym należy zsumować wszystkie pozycje przedmiarów, w tym przedmiar - udział gminy.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=289