www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej
Artykuł dodany przez: admin (2010-06-07 10:16:21)

Bargłów Kościelny 2010. 06.07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Bargłów Kościelny przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Bargłów Kościelny, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, dnia 10 czerwca 2010 roku o godzinie 11 00.

 

3. PROCEDURA

Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 

 Opis zamawianych usług

 

1) Międzypokoleniowe kultywowanie tradycji, integracja społeczna między pokoleniowa poprzez działalność Klubu Seniora w partnerstwie z organizacją pozarządową.

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

 

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: 1 miesiąc

 

 

Termin wykonania zamówienia: od 01.07. 2010 do 31.08.2010

Kwota do dyspozycji usługodawcy wynosi 6 100,00 zł (brutto)

 

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

2. Organizacje kościelne

3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

 

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

 

1. w odniesieniu do pkt. 4.1

a. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

b. umowa partnerska

c. przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

 

Usługodawca zobowiązany jest zapewnić rozliczenie finansowo – księgowe zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 

· Oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeń niezbędnych do wykonania usługi

· Wykaz Liderów Lokalnych zaangażowanych w Program

· Program realizacji zamówienia

 

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska nr 47( sekretariat) do 14 czerwca 2010 r.

 

OCENA OFERT

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym - 087-642-40-92

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=279