www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Zaproszenie do złożenia oferty mającej na celu obsługę cateringową
Artykuł dodany przez: admin (2010-06-30 15:15:27)

Bargłów Kościelny 2010.06.30

 

Zaproszenia skierowanego przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny do jednego podmiotu na realizację usługi społecznej, której wartość nie przekracza 2000 Euro / procedura CPP o małej wartości bez konieczności ogłaszania zaproszenia do składania ofert/.

 

 

 

1. Zamawiający  zaprasza Motel-Bar Salamandra Sp.j Granaccy ul. Augustowska, 16-320 Bargłów Kościelny reprezentowanym przez Wojciecha Granackiego jako kwalifikowanego usługodawcę do złożenia oferty mającej na celu obsługę cateringową warsztatów międzygminnych w zakresie aktualizacji strategii

2. Procedura

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP ( ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach ) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem :http://www.ppwow.gov.pl oraz na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny www.barglow.hg.pl Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

3.Zakres zamówienia usługi :

 • Cel realizowanej usługi –  obsługa cateringowa szkolenia
 • Beneficjenci usługi ( odbiorcy) – Liderzy Lokalni z Gminy Bargłów Kościelny
 • Działania w ramach realizacji usługi: zorganizowanie i obsługa cateringowa

1. kawa, herbata, napoje oraz ciasto

2. obiad (pierwsze danie, drugie danie ,zestaw surówek, deser, napoje)

 • Termin realizacji usługi – 27 lipca 2010 roku; od godziny 13:00 do godziny 16
 • Ilość uczestników – 50 osób
 • Koszt szacunkowy usługi –  kosztorys oferty
 • Miejsce realizacji – Sala konferencyjna w Budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny oraz sala restauracyjna usługodawcy

 

4.Warunki realizacji:

Usługodawcę zobowiązuje się do:

 • Zapewnienia wysokiej jakości usługi.
 • Ekonomiczności i efektywności świadczonej usługi.
 • Przedstawienia menu wraz z kosztorysem
 • Złożenia sprawozdania z zrealizowanej usługi

 

5. Procedura składania oferty i jej oceny.:

5.1. Termin złożenia oferty- do 3 dni od daty otrzymania niniejszego zaproszenia.

5.2. Miejsce złożenia oferty- siedziba Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47, sekretariat

5.3. Ocena oferty :

 • Oceny oferty dokonuje Zamawiający wraz z Komisją Konkursową, która została powołana przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny Zarządzeniem nr 87/08 z dnia 2 czerwca 2008 r, w minimalnym składzie 2 osób ( z oceny konkretnej usługi należy wykluczyć osoby związane służbowo bądź prywatnie z usługodawcą oraz bezpośrednio zainteresowane wykonaniem tej usługi ).
 • Ocenie oferty podlega prawidłowo wypełniony wniosek oraz przedłożone załączniki a także zgodność z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji.
 • Przewiduje się możliwość wyjaśnień i negocjacji szczegółów porozumienia z usługodawcą ( jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne ).
 • Wyniki oceny sporządzane są w formie protokołu i podpisane przez Zamawiającego.
 • Ostateczną decyzją dotyczącą złożonej oferty  będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym a Usługodawcą.

 

6. Kontakt z Zamawiającym - dodatkowych informacji lub wyjaśnień udziela Pani Agnieszka Kwiecińska, Kierownik GOPS Bargłów Kościelny, tel. 087-642-40-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.Wzór oferty techniczno –finansowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ I : OFERTA TECHNICZNA

 

Część I : Informacje dotyczące Usługodawcy

 

1.Nazwa usługodawcy :  …………………………………………………..

Telefon/fax: …………………………………………………...

E-meil: …………………………………………………...

Adres: …………………………………………………...

 

Osoba do kontaktów( np. koordynator ) .…………………………………………………..

 Telefon/fax ……………………………………………………

 E-meil  ……………………………………………………

 

 

 

2. Zaplecze techniczne, którym dysponuje Usługodawca niezbędne do wykonania usługi cateringowej na  warsztaty

……………………………………………………………………………………………

 

Część II : Plan świadczenia usługi

 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA

a/ Nazwa usługi ………………………

b/Cel usługi: ……………………………………………………………………………………

c/ Termin i czas realizacji usługi : ........................................................................................

 

d/ Przedstaw miejsce ( miejsca ) świadczenia usługi

…………………………………………………………………………………………………

 

g/ Zakładane rezultaty usługi :  Opisz co zamierzasz osiągnąć w wyniku realizacji usługi ………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II- OFERTA FINANSOWA

 

BUDŻET ISŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

___________________________________________________________________________

Definicja jednostki i szacowana liczba jednostek wchodzących w skład oferowanej usługi :

1.Łącze koszty wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne i opłaty

 

2.Łączny koszt wynajmu i związane z tym koszty

 

3.Łączny koszt zakupu lub amortyzacji wyposażenia- maks. 30% wartości projektu

 

4.Łączny koszt prac remontowych ( maks. 30% wartości projektu)

 

5.Dobra nietrwałe i dobra konsumpcyjne

 

6.Koszty informacji i promocji

 

7.( wpisać inne proponowane koszty )

 

 

8.Łączna Prognozowana Wartość Umowy : ( suma powyższych pozycji)

 

9.Koszt Jednostkowy – łączna Prognozowana Wartość Umowy podzielona przez liczbę jednostek zdefiniowanych powyżej

 

 

 

 ……………………………………………………

 ( data i podpis osoby uprawnionej)

 

 

Załączniki

1. Menu wraz z kosztorysem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=278