www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE
Artykuł dodany przez: admin (2012-02-22 11:12:42)

Bargłów Kościelny dnia 21 luty 2012 r.

WB.6220.1.2012

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 49 oraz 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2012 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Mariusza Żukowskiego, ul. Mazurska 3, 16-300 Augustów.

Przedmiotem decyzji, która ma być wydana w sprawie, jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie małej elektrowni wiatrowej o mocy zainstalowanej 0,6 MW”. Inwestycja objęta opracowaniem zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym:

- 21 w obrębie Żrobki

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bargłów Kościelny

Organem właściwym do wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko:

-ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Augustowie

 -ze względu na ochronę środowiska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, ze względu na jego rodzaj i skalę oddziaływania, zalicza

się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz „Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny ul. Augustowska 47 pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj.

7.30 -15.30.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=274