www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny.
Artykuł dodany przez: admin (2007-10-18 09:05:54)

Załącznik nr 8 nie obowiązuje

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, fax 087 6424562.


  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.barglow.dt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy Bargłów Kościelny


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.12.2007.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają następującer warunki:a )od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) Wykonali co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu przedmiotu zamówienia i szblirzonej wartości ( min. 50%), c) są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, d) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, e) Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ustawy. Prawo Zamówień Publicznych

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie. zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Aktualną informację z Krajowego Karnego albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4 - 9 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykazu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia. 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.barglow.dt.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.barglow.dt.pl/siwz_lampy.pdf


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 3.


IV.3.5) Termin związania ofertą: 07.12.2007.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=27