www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów
Artykuł dodany przez: admin (2012-01-18 13:32:21)

Gmina Bargłów Kościelny Bargłów Kościelny dnia 18.01.2012 r.

 ul. Augustowska 47

16-320 Bargłów Kościelny

 (Oznaczenie zamawiającego)

 

Znak sprawy:  WB.2222-5/2011   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Bargłów Kościelny 

  (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/

Wykonawcach wykluczonych z postępowania

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej/Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone/Wykonawcach wykluczonych z postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający zawiadamia, że na podstawie oceny ważnych ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonej w oparciu o kryterium określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny, Zamawiający wybrał ofertę nr 2 Wykonawcy USŁUGI TURYSTYCZNE „ZOOBI-TOUR” Sp. j. Dorota i Zbigniew Zarzeccy z siedzibą w: ul. Polna 13 16-320 Bargłów Kościelny, jako najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu przez Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę zgodną z wymogami SIWZ. Oferta Wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie punktowej – 100 pkt.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1. PKS w SUWAŁKACH Spółka Akcyjna z siedzibą w: ul. Wojska Polskiego 100 16-400 Suwałki – 91 pkt.

2. USŁUGI TURYSTYCZNE „ZOOBI-TOUR” Sp. j. Dorota i Zbigniew Zarzeccy z siedzibą w: ul. Polna 13 16-320 Bargłów Kościelny – 100 pkt.

3. Przewozy Pasażerskie Autobusem Krzysztof Zieliński z siedzibą w: Biała Giżycka 5/2 11-510 Wydminy.

4. KRIX-BUS Krzysztof Wyszyński z siedzibą w: ul. Rajgrodzka 79 16-300 Augustów.

 

  Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni Wykonawcy:

1. Przewozy Pasażerskie Autobusem Krzysztof Zieliński z siedzibą w: Biała Giżycka 5/2 11-510 Wydminy.

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały  w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 16 stycznia 2012 r. do godziny 11:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1.  Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób.

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. przynajmniej jednego zamówienia polegającego na dowożeniu uczniów do szkół na kwotę nie mniejsza niż 100.000,00 zł  i wykazanie spełnienia tego warunku poprzez podanie wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została wykonana należycie.

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz pojazdów (autobusów), którymi Wykonawca będzie świadczyć dowóz uczniów wraz  z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Oświadczenie, ze osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

2. KRIX-BUS Krzysztof Wyszyński z siedzibą w: ul. Rajgrodzka 79 16-300 Augustów.

Uzasadnienie faktyczne:

Dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą nie potwierdzały  w sposób określony w SIWZ, że Wykonawca spełnia określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia i dostarczenia do siedziby Zamawiającego do dnia 16 stycznia 2012 r. do godziny 11:00 dokumentów w celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj. przedłożenie:

1. Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób.

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, tj. przynajmniej jednego zamówienia polegającego na dowożeniu uczniów do szkół na kwotę nie mniejsza niż 100.000,00 zł  i wykazanie spełnienia tego warunku poprzez podanie wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została wykonana należycie.

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług  w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz pojazdów (autobusów), którymi Wykonawca będzie świadczyć dowóz uczniów wraz  z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5. Oświadczenie, ze osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert.

8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do upływu wyznaczonego terminu Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

  Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 Radosław Wawiórko

  

  Zastępca Wójta

 

Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=269