www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta pięćdziesiąt tysi
Artykuł dodany przez: admin (2011-11-29 14:50:47)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 372800-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Termin składania ofert: 2011-11-21

Bargłów Kościelny: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 402782 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 372800 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku, ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75490,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72866,67

  • Oferta z najniższą ceną: 72866,67 / Oferta z najwyższą ceną: 74518,87

  • Waluta: PLN.

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=262