www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym
Artykuł dodany przez: admin (2007-08-06 14:37:48)

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie obowiązkowe
Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Adres pocztowy:
ul. Augustowska 47
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bargłów Kościelny 16-320 podlaskie
Telefon: Fax:
087 6424091 087 6424562
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.barglow.dt.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Rozbudowa budynku administracji publicznej Urzędu Gminy w Bargłowie Kośoielnym wraz z infrastrukturą techniczną

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
nie przysługuje odwołanie


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Rozbudowa budynku administracji publicznej w Bargłowie Kościelnym wraz z infrastrukturą techniczną

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)


Słownik główny
Glówny przedmiot 45.26.28.00-9
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak, ilość częsci: 1 Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 05/09/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadiumIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają następującer warunki:a )od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) Wykonali co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu przedmiotu zamówienia i szbliżonej wartości ( min. 50%), c) są upoważnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, d) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia, e) Dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikamiadolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawieart 24 ustawy. Prawo Zamówień Publicznych

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający). 2. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie. zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Aktualną informację z Krajowego Karnego albo równoważne zaświadczenie z właśiciwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art 24 ust 1 pkt 4 - 9 Prawa zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykaz wykazu robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robót budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia. 6. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.barglow.dt.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

www.barglow.dt.pl/siwz_rozbudowa.pdf

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 27/08/2007 Godzina: 09:00

Miejsce:

Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym ul. Augustowska 47 pokój nr 3

IV.3.5) Termin związania ofertą:

Do: 27/09/2007

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=26