www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA“ Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”
Artykuł dodany przez: admin (2007-07-25 08:20:14)

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.plFORMULARZ ZP-403

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007  Pozycja 104325 Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny
Adres pocztowy:
ul. Augustowska 47
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Bargłów Kościelny 16-320 podlaskie
Telefon: Fax:
087 6424091 087 6424562

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego

II.1.2) Rodzaj zamówienia:    Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)


Słownik główny
Glówny przedmiot 45.21.33.12-3
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 427791.44   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Negocjacje bez ogłoszenia
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   23/07/2007

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   5

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe HENTAR Henryk Taraszkiewicz
Adres pocztowy:
Majerskiego 15
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Suwałki 16-400 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    427791.44

Oferta z najniższą ceną:   427791.44 / Oferta z najwyższą ceną:   588604.74

Waluta:   PLNadres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=25