www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta
Artykuł dodany przez: admin (2011-11-22 12:29:43)

Bargłów Kościelny dnia 22.11.2011 r.

 

Znak sprawy:  WB.2222-4/2011   

 (Numer postępowania nadany przez Zamawiającego)

 

Dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 PLN (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 (Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego)

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.. U.. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. ceny.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

1. Bank Pekao S.A. z siedzibą w: 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 56 z ceną: 74.518,87 zł - 98 pkt

2. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku z siedzibą w: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 z ceną: 72.866,67 zł – 100 pkt

3. Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym z siedzibą w: 16-320 Bargłów Kościelny ul. Tysiąclecia 6a z ceną 73.393,86 zł – 99 pkt

 Została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział  w Białymstoku z siedzibą w 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28  który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100.

 Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż wybrana oferta była najtańszą złożoną w tym postępowaniu.

 W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.94 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2).

 

 

 

 

 

 Otrzymują:

- oferenci wg rozdzielnika 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=249