www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Artykuł dodany przez: admin (2011-11-14 15:02:38)

   

 Bargłów Kościelny, dnia 14.11.2011 r.

 

WB.2222-4/11

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoDotyczy: postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy PLN)  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia złożone pytania wraz z wyjaśnieniami : 

 

1.  Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

 Odpowiedź:

 Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej kontrasygnaty Skarbnika Gminy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

 

3. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?

Odpowiedź

  Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykupu (cesji) wierzytelności.

 

4.  Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?

Odpowiedź

Zamawiający nie ma zawartych umów leasingowych.

 

5.  Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?

Odpowiedź:

Tak.

 

6. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy  z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zobowiązań w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesji na roboty budowlane lub usług do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązań do płatności na rzecz koncesjonariuszy  z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi.

 

7. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?

 Odpowiedź:

 Zamawiający nie udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom.

 

8. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego był podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego, na mocy której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?

 Odpowiedź:

Zamawiający nie przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego, na mocy której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.

 

9. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego.

 

10. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zawarł umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB.

 

11. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

 

12. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz Inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma podpisanych umów factoringu oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych.

 

 

Ponad to Zamawiający informuje, że udostępnił następujące rodzaje dokumentów:

1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP).

2. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty).

3. Uchwałę budżetową na rok bieżący wraz ze zmianami i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

4. Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w formie opisowej wraz z opinią RIO.

5. Wieloletnią prognozę finansową wraz ze zmianami.

pod adresem: http://www.barglow.dt.pl/0/download.php?id=002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=248