www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
Artykuł dodany przez: admin (2011-09-05 15:17:50)

Uchwała Nr VII/…./11
Rady Gminy Bargłów Kościelny

 

z dnia ………………….…  2011 r.

w sprawie programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008r., Nr 209, poz. 1316, z 2009r., Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157, poz. 1241; z 2010r., Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

 

 2.  Uchwala się „Program współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, tanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Romanowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Bargłów Kościelny

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
 W 2012 R.

WPROWADZENIE

1. Program Współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, zwany dalej programem, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy.

2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami.

3. Współpraca Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pożytku publicznego odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

4. Celem programu jest wykorzystanie i rozwój aktywności społecznej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

5. Celami szczegółowymi niniejszego programu jest:

- włączenie organizacji w proces świadczenia usług w sferze publicznej;

- wykorzystanie potencjału i aktywności organizacji w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny.

6. Cele te realizowane będą w szczególności przez:
1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych;
2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych;
3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu;
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy wolontariuszy;
6) zabezpieczenie w budżecie Gminy Bargłów Kościelny środków finansowych umożliwiających wykonywanie wyżej wymienionych zadań;
7) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ze strony Gminy Bargłów Kościelny program realizują:

a) Rada Gminy Bargłów Kościelny poprzez określenie założeń polityki społecznej
i finansowej;

b) Wójt Gminy poprzez realizacje założeń polityki Rady Gminy, przyznawanie dotacji celowych i inne formy pomocy;

c) Sekretarz Gminy Bargłów Kościelny poprzez utrzymywanie bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem organizacji pozarządowych, opiniowanie wniosków pochodzących od tych organizacji, doradztwo w sprawach dotyczących organizacji pozarządowych, dostarczenie informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródła finansowania zadań, konsultacje przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ze źródeł ponad lokalnych;

d) Referaty Urzędu Gminy Bargłów Kościelny poprzez bieżącą współprace z organizacjami pozarządowymi.

2. Ze strony organizacji pozarządowych przy realizacji programu współpracują organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Bargłów Kościelny, lub których działania dotyczą mieszkańców gminy i obejmują obszar Gminy Bargłów Kościelny.

ZASADY i FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi wynika z woli partnerów i opiera się na przyjętych wspólnych zasadach:

- pomocniczości, która oznacza, że Wójt Gminy zleca realizacje zadań publicznych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniające oczekiwania odbiorców;

- suwerenności stron, która oznacza, że partnerzy mają prawo, w ramach zawartych umów, do samodzielnego wyboru sposobu, metod, czasu i miejsca realizacji zadań oraz osób je realizujących, a także przyjmują na siebie odpowiedzialność za osiągnięcie zaplanowanych efektów;

- partnerstwa, co oznacza, że partnerzy dążą do kompromisu, uwzględniają zgłoszone uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy;

- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów;

- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, ze partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy żądań publicznych maja jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje i inne rodzaje wsparcia ze strony Gminy Bargłów Kościelny.

2. Współpraca między Gminą Bargłów Kościelny a organizacjami pozarządowymi o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona w szczególności przez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w formie:
a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
b) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Środki finansowe na realizację zadań publicznych mogą być przyznawane:
a) w drodze konkursów ofert o dotacje, ogłaszanych i rozstrzyganych przez Wójta Gminy;

b) w drodze pozakonkursowej na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie;
c) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
d) na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4. Współpraca między gminą a organizacjami pozarządowymi może przybierać również formy pozafinansowe w tym:

a) podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;

b) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów działania na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;
c) organizowanie otwartych spotkań z organizacjami pozarządowymi;
d) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;
e) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację projektów i zadań;
f) promocja najskuteczniejszych i efektywnych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny;

g) wspólne realizacje działań promujących Gminę Bargłów Kościelny;

h) inne działania wpływające na rozwój i podnoszenie jakości życia społecznego mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny.

 

PRIORYTETOWE ZADANIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA POŻYTKU PUBLICZNEGO

1. W sferze dotyczącej oświaty i kultury podejmowane będą działania w zakresie:
a) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, koncertów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej;
b) wspierania i promocji twórczości oraz lokalnych działań i inicjatyw kulturalnych;
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

d) upowszechnianie książki i czytelnictwa, promowanie kultury słowa.

e) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań.

2. W sferze kultury fizycznej i sportu podejmowane będą działania z zakresu:
a) organizowania zajęć sportowych dzieci i młodzieży;
b) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

d) wspieranie organizacji zawodów dzieci i młodzieży w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

e) udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;

f) wspieranie upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych między innymi organizowanie spartakiad dzieci niepełnosprawnych, szkoleń i zawodów oraz sportowych imprez integracyjnych;

g) wspieranie współpracy międzynarodowej klubów sportowych;

h) organizacja obozów letnich i zimowych, zawodów, turniejów, wyjazdów szkoleniowych oraz udział w turniejach, zawodach oraz szkoleniach na terenie gminy i poza nią;

i) promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo, klubów i stowarzyszeń oraz organizacji sportowych poprzez przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień.

3. W sferze rozpowszechniania turystyki poprzez:

a) wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, i specjalistycznej (regat, rajdów pieszych i rowerowych, spływów kajakowych) oraz innych imprez promujących turystyczne walory regionu;

b) wspieranie działań z zakresu turystyki wodnej i ratownictwa;

c) wspieranie działań promujących turystykę w Gminie Bargłów Kościelny, w tym wspomaganie działalności punktów informacji turystycznej;

d) wspieranie rozwoju turystyki w Gminie Bargłów Kościelny poprzez wykorzystanie dostępnych form i narzędzi rozwoju.

4. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania:
a) wspieranie działań mających na celu udzielenie pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności poprzez organizacje paczek żywnościowych, artykułów szkolnych oraz środków czystości;

b) promocja i ochrona zdrowia poprzez organizowanie badań okresowych;

c) wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży;

d) wspieranie wielokierunkowych form walki ze skutkami schorzeń fizycznych i psychicznych;

e) wspieranie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych;

f) działalność edukacyjna w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy;

g) organizowanie spotkań i treningów dotyczących przeciwdziałania agresji.

5. W zakresie realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2012 rok poprzez:

a) realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności związanych z uzależnieniami;
b) wspieranie działań świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;

c) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do pozalekcyjnych zajęć sportowych i programów edukacyjno-profilaktycznych promujących zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu;

d) przeciwdziałanie alkoholizmowi;

e) zapewnienie dostępności i zwiększanie skuteczności programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz procedur interwencyjno-korekcyjnych wobec osób nadużywających alkoholu;

f) zapewnienie dostępności i zwiększanie skuteczności programów interwencji społeczno-prawnych i pomocy psychologicznej służącej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

g) wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne organizacje, ukierunkowanych na zapobieganie lub zmniejszanie szkód związanych z alkoholem oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych;

h) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego i zimowego z elementami profilaktyczno-socjoterapeutycznymi w formie półkolonii i obozów.

 

6. W zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego załącznik do Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 2012 rok poprzez:

a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem poprzez:

- współudział w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny;

b) udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na:

-prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz  szkoleniowej  w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w  szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo -  wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.:

 - organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,

 - organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,

 - udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,

 - promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach,

 - organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki,

 - działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,

 - diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii.

  c)Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy.

  d)Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:

 - dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków,

 - podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców.

 

ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Środki finansowe na realizację programu wynoszą na dzień przyjęcia programu 10 000 zł i zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Bargłów Kościelny na 2012 r.

2. W ciągu roku budżetowego środki finansowe na realizację zadań publicznych mogą ulec zmianie w zależności od możliwości budżetowych Gminy oraz zgłaszanych przez organizacje pozarządowe inicjatyw społecznych i uznania ich celowości.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program realizowany będzie w 2012 r.

2. Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową po upływie terminu składania ofert, wyznaczając przewodniczącego Komisji.

3. W skład Komisji wchodzić będzie nie więcej niż 6 osób, w tym nie więcej niż 2 reprezentujące organizacje.

4. Każda działająca na terenie Gminy Bargłów Kościelny i poza nią organizacja pozarządowa może zgłaszać do prac w komisji jednego przedstawiciela.

5. Wójt Gminy tworzy listę zgłoszonych przedstawicieli i spośród nich powołuje osoby uczestniczące w pracach komisji, przy czym nie może to być przedstawiciel organizacji, która złożyła ofertę w konkursie.

6. Wójt Gminy może powołać jedną komisje do organizacji wszystkich konkursów lub do każdego konkursu powoływać nową komisje.

7. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Ocena ofert dokonywana będzie w następujący sposób:

a)każdy członek komisji dokonuje oceny złożonych ofert przyznając odpowiednia ilość punktów każdemu z kryterium, suma tych punktów jest cząstkową oceną oferty;

b) po zliczeniu wszystkich punktów cząstkowych tworzy się listę ofert proponowanych do dofinansowania według kolejności uzyskanych punktów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może proponować zmianę kolejności ofert na liście.

c) Listę ofert proponowanych do dofinansowania Komisja przekazuje do zatwierdzenia Wójt Gminy.

10. Informację o sposobie tworzenia programu i o przebiegu konsultacji składa się wójtowi.

11. Sprawozdanie z realizacji programu Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy Bargłów Kościelny w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=240