www.archiwum.barglow.dt.pl/

::
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej “Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”
Artykuł dodany przez: admin (2007-07-13 11:20:32)

Bargłów Kościelny, dnia 13.07.2007

WB.2222-4/07Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na “Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”


Z A W I A D O M I E N I E.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Gmina Bargłów Kościelny działając zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r nr 164 poz. 1163 z późn. zm. / informuję o wyniku postępowania na “Zagospodarowanie Centrum Bargłowa Kościelnego”. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę : 1. Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe “HENTAR” Henryk Taraszkiewicz 16-400 Suwałki ul. Majerskiego 15 która zaoferowała cenę brutto 521 905,56 złotych słownie: Pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych 56/100 . Oferta uzyskała 100 pkt.

 2. W przetargu złożono 5 ofert na podstawie kryteriów przedstawieni poniżej oferenci uzyskali następującą ilość punktów:

 1. ZRDiM “EKODROM”

  Piotr Nowak

  16-300 Augustów

  ul. Mirabelki 25 - 82 pkt.

 2. PBO “BUD – MAX”

  Jarosław Barankiewicz

  19-200 Grajewo

  ul. Targowa 12 - 73 pkt

 3. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNO – BUDOWLANYCH

  Romuald Barszczewski

  16-320 Bargłow Dworny -86 pkt.

 4. PPHUT “SAM – POL” S.C.

  19-200 Grajewo

  ul. Ełcka 18 - 83

  Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena


  3. Żadna z ofert nie została odrzucona.

  4. Żaden oferent nie został wykluczony.

  WÓJT GMINY

  ANDRZEJ KWIECIŃSKI

adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=24