www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie gmin
Artykuł dodany przez: admin (2011-08-23 13:13:03)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 210822-2011 z dnia 2011-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem do miejsc wskazanych przez Zamawiającego wliczonym w koszty zamówienia, w ilości około 260 gorących posiłków...
Termin składania ofert: 2011-08-01

Bargłów Kościelny: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 255444 - 2011; data zamieszczenia: 23.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 210822 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2011/2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowywanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2011/2012.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H.U WIMAR Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Barszcze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200277,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 216299,16

  • Oferta z najniższą ceną: 216299,16 / Oferta z najwyższą ceną: 254469,60

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=237