www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz pos
Artykuł dodany przez: admin (2011-08-03 11:35:22)

   Bargłów Kościelny, dn. 03.08.2011 r.

Znak sprawy: GOPS.271-1/11  

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I

O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY

ODRZUCONE LUB WYKLUCZONE

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2011/2012”

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź.zm), Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Przygotowanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Bargłów Kościelny w roku szkolnym 2011/2012” Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę: P.H.U. "WIMAR" Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłów Kościelny.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy była najtańszą złożoną ofertą w tym postępowaniu, uzyskała 100 pkt.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

Bar "MILENIUM" Celina Wiszowata 19-203 Grajewo, Os. Południe 26 A.   (95,72 pkt).

Marta Magdalena Zejer PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE M&MZ 16-070 Choroszcz, Barszczewo 2A (85 pkt ).

P.H.U. "WIMAR" Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłów Kościelny (100 pkt).

3.  W postępowaniu tym nie odrzucono żadnej oferty

4. W postępowaniu tym nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.94 ustawy P.z.p., nastąpi  w terminie nie krótszym niż 10 dni.

 

 

 

 

 

 
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=233