www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wli
Artykuł dodany przez: admin (2011-05-09 14:39:38)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 336315-2010 z dnia 2010-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Termin składania ofert: 2010-12-06

Bargłów Kościelny: Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Numer ogłoszenia: 105776 - 2011; data zamieszczenia: 09.05.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336315 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przygotowanie posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty na terenie Gminy Bargłów Kościelny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.32.10.00-9, 55.52.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIMAR Marek Śliwiński, Barszcze 30, 16-320 Bargłow Kościleny, Bargłów Kościelny, 16-320 Barszcze, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 136896,48

  • Oferta z najniższą ceną: 136896,48 / Oferta z najwyższą ceną: 198182,64

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=220