www.archiwum.barglow.dt.pl/

:: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo
Artykuł dodany przez: admin (2011-04-22 11:08:31)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 82061-2011 z dnia 2011-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bargłów Kościelny
Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo
Termin składania ofert: 2011-04-04

Bargłów Kościelny: Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo
Numer ogłoszenia: 89364 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82061 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, woj. podlaskie, tel. 087 6424091, faks 087 6424562.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa infrastruktury turystycznej na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wykonawstwo Robót Ziemno Budowlanych Romuald Barszczewski, Bargłów Dworny 2, 16-320 Bargłów Dworny, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170525,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155274,72

  • Oferta z najniższą ceną: 155274,72 / Oferta z najwyższą ceną: 250794,46

  • Waluta: PLN.
adres tego artykułu: www.archiwum.barglow.dt.pl/0//articles.php?id=215